Xây dựng & Kiến trúc

Quy định mới về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng

Theo đó, nội dung quy định mới về quản lý chất lượng công trình xây dựng công trình trong Nghị định bao gồm: Quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình; Quản lý tiến độ thi công xây dựng công trình; Quản lý khối lượng thi công xây dựng công trình; Quản lý an toàn lao động, môi trường xây dựng trong thi công xây dựng công trình; Quản lý chi phí đầu tư xây dựng trong quá trình thi công xây dựng; Quản lý các nội dung khác theo quy định của hợp đồng xây dựng.

quy dinh moi ve quan ly chat luong cong trinh
quy dinh moi ve quan ly chat luong cong trinh

Quy định mới về quản lý chất lượng công trình

Theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP, trình tự Quản lý thi công xây dựng công trình gồm 12 mục như sau: Tiếp nhận mặt bằng thi công xây dựng, thực hiện việc quản lý công trường xây dựng; Quản lý vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình xây dựng; Quản lý thi công xây dựng công trình của nhà thầu; Giám sát thi công xây dựng công trình của Chủ đầu tư, kiểm tra và nghiệm thu công việc xây dựng trong quá trình thi công xây dựng công trình; Giám sát tác giả của nhà thầu thiết kế trong quá trình thi công xây dựng công trình; Thí nghiệm đối chứng, thử nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình và kiểm định xây dựng trong quá trình thi công xây dựng công trình; Nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng, bộ phận công trình xây dựng (nếu có); Nghiệm thu hạng mục công trình, công trình hoàn thành để đưa vào khai thác, sử dụng; Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có); Lập và lưu trữ hồ sơ hoàn thành công trình; Hoàn trả mặt bằng; Bàn giao công trình xây dựng.

Nghị định 06/2021/NĐ-CP (Điều 12) quy định rõ về việc: Quản lý vật liệu xây dựng, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình xây dựng; Trách nhiệm của nhà thầu cung ứng sản phẩm xây dựng, vật liệu xây dựng đã là hàng hóa trên thị trường; Trách nhiệm của nhà thầu chế tạo, sản xuất vật liệu xây dựng, cấu kiện và thiết bị sử dụng cho công trình xây dựng theo yêu cầu riêng của thiết kế; Trách nhiệm của bên giao nhận thầu; Hồ sơ quản lý chất lượng vật liệu, sản phẩm , cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình xây dựng; Thay đổi chủng loại, nguồn gốc, xuất xứ vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình xây dựng.

Nghị định 06/2021/NĐ-CP cũng quy định mới về quản lý chất lượng công trình trách nhiệm của nhà thầu thi công xây dựng, theo đó, nhà thầu thi công xây dựng tiếp nhận và quản lý mặt bằng xây dựng, bảo quản mốc định vị và mốc giới công trình, quản lý công trường xây dựng theo quy định; Nhà thầu thi công xây dựng xác định vùng nguy hiểm trong thi công xây dựng công trình. Thi công xây dựng theo đúng Hợp đồng xây dựng, Giấy phép xây dựng (nếu có), Thiết kế xây dựng công trình. Kịp thời thông báo cho chủ đầu tư nếu phát hiện sai khác giữa hồ sơ thiết kế, Hợp đồng xây dựng so với điều kiện thực tế trong quá trình thi công. Kiểm soát chất lượng thi công xây dựng do mình thực hiện theo yêu cầu của thiết kế và quy định của Hợp đồng xây dựng. Hồ sơ quản lý chất lượng của các công việc xây dựng phải phù hợp với thời gian thực hiện thực tế tại công trường.

19 1

Dừng thi công xây dựng đối với công việc xây dựng, bộ phận, hạng mục công trình khi phát hiện có sai sót, khiếm khuyết về chất lượng hoặc xảy ra sự cố công trình và khắc phục các sai sót, khiếm khuyết, sự cố này. Dừng thi công xây dựng khi phát hiện nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động và có biện pháp khắc phục để đảm bảo an toàn trước khi tiếp tục thi công; khắc phục hậu quả tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động xảy ra trong quá trình thi công xây dựng công trình.

Thực hiện trắc đạc, quan trắc công trình theo yêu cầu thiết kế. Thực hiện thí nghiệm, kiểm tra chạy thử đơn động và chạy thử liên động theo kế hoạch trước khi đề nghị nghiệm thu…

Trách nhiệm của Chủ đầu tư được Nghị định quy định rõ trong việc lựa chọn các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện, năng lực theo quy định để thực hiện thi công xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng công trình (nếu có), thí nghiệm, kiểm định chất lượng công trình (nếu có) và các công việc tư vấn xây dựng khác; Nghị định quy định về trách nhiệm của người lao động trong việc đảm bảo an toàn lao động trên công trường; Quản lý đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng; Quản lý khối lượng thi công xây dựng; Quản lý tiến độ thi công xây dựng; Giám sát thi công xây dựng công trình; Giám sát tác giả của nhà thầu thiết kế trong thi công xây dựng công trình; Nghiệm thu công việc xây dựng; Nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng; Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng; Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng.

Theo Nghị định, Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng bao gồm các hình thức sau: Giải thưởng quốc gia về chất lượng công trình xây dựng; Giải thưởng công trình xây dựng chất lượng cao và các giải thưởng chất lượng khác; Các nhà thầu đạt giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng được xem xét ưu tiên khi tham gia đấu thầu trong hoạt động xây dựng theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Giải thưởng được làm căn cứ để xem xét ưu tiên cho nhà thầu là các giải thưởng mà nhà thầu đạt được trong thời gian 3 năm gần nhất tính đến khi đăng ký tham gia dự thầu. Chủ đầu tư có trách nhiệm quy định nội dung nêu trên trong hồ sơ mời thầu.

quy dinh moi ve quan ly chat luong cong trinh
quy dinh moi ve quan ly chat luong cong trinh

Nghị định 06/2021 về quản lý chất lượng, bảo trì công trình xây dựng

Ngày 26/01/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 06/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng (thay thế Nghị định 46/2015/NĐ-CP). Nghị định 06/2021 về quản lý quy định mới về quản lý chất lượng công trình.

– Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng đã được quyết định đầu tư trước ngày 26/01/2021 thì loại và cấp của công trình được xác định theo quy định của pháp luật tại thời điểm quyết định đầu tư.

– Công trình xây dựng khởi công trước ngày 26/01/2021 thuộc đối tượng kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định của Nghị định 46/2015/NĐ-CP nhưng không thuộc đối tượng kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định của Nghị định 06/2021/NĐ-CP thì không tiếp tục thực hiện việc kiểm tra công tác nghiệm thu.

– Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào khai thác, sử dụng theo quy định của Nghị định 06/2021/NĐ-CP và báo cáo kết quả thực hiện về cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp để theo dõi.

– Công trình xây dựng khởi công trước ngày 26/01/2021 thuộc đối tượng kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định của Nghị định 06/2021/NĐ-CP thì thực hiện theo quy định của Nghị định 06/2021/NĐ-CP.

– Tiếp tục thực hiện các quy định về phân cấp công trình xây dựng theo quy định của pháp luật trước ngày 26/01/2021 đến khi quy định về phân cấp công trình hướng dẫn Luật Xây dựng sửa đổi 2020 và Nghị định này được ban hành và có hiệu lực.

quy dinh moi ve quan ly chat luong cong trinh
quy dinh moi ve quan ly chat luong cong trinh

Từ khóa:

  • thông tư hướng dẫn nghị định 06/2021
  • thông tư hướng dẫn nghị định 06/2021/nđ-cp
  • Thông tư quản lý chất lượng công trình
  • Danh mục hồ sơ quản lý chất lượng công trình theo Nghị định 06
  • nghị định 46/2015/nđ-cp
  • thông tư hướng dẫn nghị định 06/2021 về quản lý chất lượng bảo trì công trình xây dựng
  • nghi dinh 06/2021
  • nghị định số 06/2021/nđ-cp

Nội dung liên quan:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button