Xây dựng & Kiến trúc

Mẫu biên bản bàn giao mặt bằng thi công mới nhất 2018

Biên bản bàn giao mặt bằng thi công được dùng để ghi chép lại nội dung trong việc bàn giao và trả lại mặt bằng cho chủ sở hữu. Việc lập biên bản bàn giao là vô cùng quan trọng nên trong quá trình khai báo cần phải chính xác, công khai, minh bạch.

Bên dưới là mẫu biên bản bàn giao mặt bằng thi công mới nhất 2018 của công ty Shun Deng. Các bạn có thể tại file về TẠI ĐÂY

Biên bản bàn giao mặt bằng thi công là việc vô cùng quan trọng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO MẶT BẰNG

Ngày / Date: ………………………………………………………………………………….

Số / No.: ……………………………………………………………………………………..

Công trình / Project: ………………………………………………………………………..

Địa điểm / Location: ………………………………………………………………………..

Hợp đồng số / Contract No.: ……………………………………………………………….

I. Đại diện các bên có mặt bằng tại hiện trường bàn giao
1. Đại diện bên chủ đầu tư…………………………………………………………….

–  Ông (bà): …………………………………………………………………………………..

–  Chức vụ / Position: …………………………………………………………………………

–  Địa chỉ / Address: …………………………………………………………………………

–  Điện thoại / Tel.: …………………………………………………………………………..

2. Đại diện tư vấn giám sát:…………………………………………………………..

–  Ông (bà): …………………………………………………………………………………..

–  Chức vụ / Position: ………………………………………………………………………..

–  Địa chỉ / Address: ………………………………………………………………………….

–  Điện thoại / Tel.: ……………………………………………………………………………

3. Đại diện đơn vị thi công:…………………………………………………………….

–  Ông (bà): …………………………………………………………………………………….

–  Chức vụ / Position: ………………………………………………………………………..

–  Địa chỉ / Address: ………………………………………………………………………….

–  Điện thoại / Tel.: ……………………………………………………………………………..

4. Đại diện đơn vị tư vấn thiết kế:……………………………………………………

–  Ông (bà): ……………………………………………………………………………………

–  Chức vụ / Position: ………………………………………………………………………….

–  Địa chỉ / Address: ………………………………………………………………………….

–  Điện thoại / Tel.: ……………………………………………………………………………

II. Nội dung bàn giao

STT
NỘI DUNG BÀN GIAO
KIỂM TRA SƠ BỘ
GHI CHÚ

Theo Thiết kế
Theo thực tế

1
 

 

2
 

 

3
 

 

4
 

 

5
 

 

6
 

 

7
 

 

8
 

 

 

 ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ                                            ĐẠI DIỆN TƯ VẤN DÁM SÁT

(Ký, ghi rõ họ  tên và đóng dấu)                                (Ký, ghi rõ họ  tên và đóng dấu)

 

                                                                                                

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN THIẾT KẾ                                   ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG

(Ký, ghi rõ họ  tên và đóng dấu)                                (Ký, ghi rõ họ  tên và đóng dấu)

 

Back to top button