Cơ khí

Hướng dẫn truyền chương trình con từ máy phay Mazak,máy tiện Mazak sang máy tính

Quản lý dữ liệu trên máy tiện Mazak ,máy phay Mazak

1.Tạo MC (tạo đời máy).

1.1 Chỉnh sửa đời máy phay Mazak, máy tiện Mazak

Chỉnh sửa đời máy phay Mazak, máy tiện Mazak cho phù hợp >> OK

1.2 Tạo đời máy mới

Cài đặt đời máy tiện Mazak, máy phay Mazak cho phù hợp             /           Tên này nên đặt trùng với đời máy cho dể quản lý

> OK

VD:     máy FJV250, khách hang SUR0, đời máy 640 >> OK

1.4 Cách lấy chương trình từ CNC.

Sau khi đã tạo Project mới.

Ta được cửa sổ như trên >> Start

Vào chương trình chọn I/O

(máy phay Chọn nút trái ngoài cùng >> phím 8)

(Máy tiện tùy loại máy)

Nhập số chương trình muốn lấy từ trên máy phay Mazak, máy tiện Mazak

Back to top button