Xây dựng & Kiến trúc

Hồ sơ hoàn công là gì? Gồm những gì?

Hồ sơ hoàn công là tài liệu, lý lịch của sản phẩm công trình xây dựng, bao gồm các vấn đề từ chủ trương đầu tư đến vệc lập dự án đầu tư xây dựng, khảo sát xây dựng, thiết kế công trình, thi công xây dựng công trình và các vấn đề khác có liên quan đến dự án, công trình đó.

Hồ sơ hoàn công công trình xây dựng bao gồm hồ sơ pháp lý và tài liệu quản lý chất lượng được quy định tại Phụ lục 3 của Thông tư số 12/2005/TT-BXD về Hướng dẫn một số nội dung về Quản lý chất lượng công trình và Điều kiện của tổ chức cá nhân trong hoạt động xây dựng.

Vai trò của Hồ sơ hoàn công
Khi công trình xây dựng hoàn thành, nhà thầu có trách nhiệm hoàn thiện thi công, dọn dẹp hiện trường, lập bản vẽ hoàn công và chuẩn bị các tài liệu để phục vụ cho công tác nghiệm thu toàn phần công trình. 7 vai trò chính của hồ sơ hoàn công :

1. Là cơ sở cho việc nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu hạng mục công trình và công trình hoàn thành đưa vào sử dụng.

2. Là cơ sở để thiết kế phương án bảo vệ cho công trình.

3. Là cơ sở để thanh toán, quyết toán và phục vụ cho việc kiểm toán.

4. Là hướng dẫn viên cho người khai thác sử dụng.

5. Là hồ sơ hiện trạng phục vụ cho việc thiết kế, cải tạo, mở rộng, nâng cấp công trình.

6. Giúp cơ quan chức năng quản lý có thẩm quyền nắm được đầy đủ cấu tạo cụ thể, thực trạng ban đầu của công trình nhằm khai thác, sử dụng đúng với khả năng thực tế của công trình và có biện pháp duy tu bảo dưỡng phù hợp để đảm bảo tuổi thọ của công trình được dài lâu.

7. Giúp các cơ quan khi cần tìm lại các tài liệu nghiên cứu.

Hồ sơ hoàn công gồm những gì?
Hồ sơ hoàn công bao gồm 8 loại giấy tờ cần thiết được liệt kê dưới đây :

1. Giấy phép xây dựng.

2. Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng.

3. Hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công.

4. Báo cáo kết quả thẩm tra và văn bản kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công xây dựng.

5. Hợp đồng xây dựng của chủ đầu tư với các nhà thầu thiết kế, thi công xây dựng.

6. Bản vẽ hoàn công.

7. Báo cáo kết quả thí nghiệm, kiểm định.

8. Các văn bản khác có liên quan đến hợp đồng thi công xây dựng (nếu có).

Nộp hồ sơ hoàn công ở đâu ?

Back to top button