Cơ khí

Các dạng gia công trên máy Mazak bằng chương trình Mazatrol

I. Các dạng gia công trên máy Mazak bằng chương trình Mazatrol

(Dùng để chọn loại gia công trong việc viết chương trình)

1. Gia công điểm trên máy Mazak

Bảng: 12 biên dạng gia công điểm

Các chế độ điểm trong khoan

2. Gia công đường

3. Gia công mặt

Bảng: Các biên dạng gia công mặt

 

Nguồn:http://cnc3s.com/

Back to top button